Referenceliste, april 2011

Pleje af 11 søer

Design og gennemførsel af plejeprogram for 11 regnvandssøer

Egedal Forsyning A/S 2011

Åbning af Hvidørebækken

Projektleder for plan for genåbning af Hvidørebækken

Nordvand A/S for Orbicon 2009-2011

Fosforfældning

Vurdering af fosforfældning i Nygård Sø

 Naturstyrelsen for Orbicon 2011

Miljøvurdering

Muljøvurdering af kabelbane i Peblingesøen

 O'Neill Nordic for Orbicon 2011

Notat om badevand

Udarbejdelse af notat om badevand i henhold til EU-standarter

 Gentofte Kommune for DHI 2011

LAR computerprogram

Udvikling af XL-program til beregning af LAR-komponenter (regnbede, faskiner og grøfter)

Orbicon A/S 2011

LAR foredrag

Foredrag om Lokal Afledning af Regnvand

Selandia - Center for erhvervsrettet uddannelse 2011

Sørestaurering

Projektleder ved restaurering ved sedimentopgravning i sø

Nordvand A/S for Orbicon A/S 2010-2011

Sørestaurering

Projektleder ved restaurering ved sedimentopgravning i sø

Nordvand A/S for Orbicon A/S 2010-2011

Våd eng

Design af våd eng i Enghaven, Klampenborg

Nordvand A/S for Orbicon A/S 2011

Ultralyd

Installation af ultralydssystem i sø ved Islandsbrygge, København

 CEJ Ejendomsadministration 2011

Andefodringskampagne

Udarbejdelse af kampagne med skilte og foldere om andefodring

Københavns Kommune 2010

Andefodringskampagne

Udarbejdelse af kampagne med skilte og foldere om andefodring

 Københavns Kommune 2010

Plejeplan for De indre Søer

Udarbejdelse af plejeplan for De indre Søer

 Københavns Kommune for HedeDanmark 2010

Algebekæmpelse ved ultralyd

Design og gennemførsel af testprogram af algebekæmpelse ved ultralyd 

Albertslund Forsyning A/S og Miljøministeriet 2011

Kursusleder

To dages kursus: Praktisk sørestaurering

Ferskvandscenteret  2010

Prøvetagningssystem

Udvikling af system til automatisk prøvetagning i regnvandsbassin

Albertslund Kommune for Orbicon A/S 2009

Høst af vandpest

Videreudvikling af metode til høst af vandpest i De indre Søer, København

Københavns Kommune for HedeDanmark 2009

CHIPS i  Kloak - projekt

Udvikling af metode til sporing af fejltilslutninger i kloaksystemer ved hjælp af RFID-chips

50-50% Tav / Miljøstyrelsen 2009

Aluminiumbehandling af Vedsted Sø

Gennemførsel af aluminiumbehandling af Vedsted Sø  - samarbejdsprojekt med Syddansk Universitet

 Haderslev Kommune 2009

Beluftningssystem

Design og installation af beluftningssystem i sø

 Grundejerforeningen Sjølund 2009

Varmesystem

Installation af nr. 2 energibesparende varmesystem til biogas-reaktorer

 DTU 2009

Monitering

Design af prøvetagningsprogram og udtag af prøver ved spildevandsoverløb til Øresund

 Gentofte kommune for DHI 2009

Monitering

Design af prøvetagningsprogram og udtag af prøver ved spildevandsoverløb til Øresund

Gentofte kommune for DHI 2009

Kvalitetssikring af model

Kvalitetssikring af model for spredning af radioaktivitet

 DHI 2008

Rewiev panel - Oxygen Call

Vurdering af metoder til restaurering af Østersøen 

Det Svenske Miljøministerium 2008

Aluminiumbehandling af lav-alkaline søer

Design og test af metode til aluminiumbehandling af lav-alkaline søer

Internt udviklingsprojekt  2008

Aluminiumbehandling af Ørsted Park Sø

Sedimentundersøgelse og vurdering af aluminiumbehandling af Ørsted Park Sø

Københavns Kommune for Orbicon A/S 2008

Aluminiumbehandling af Dubai-Lagoons

Design af metode til aluminiumbehandling af Dubai-Lagoons

 Cowi A/S 2008

Søborghus Rende

Design og evaluering af metoder til sedimentstabilicering af Søborghus Rende

Københavns Kommune for Orbicon A/S 2007

Aluminiumbehandling af Sct. Jørgens Sø

Konsekvensvurdering og design af aluminiumbehandling af Sct. Jørgens Sø

Københavns Kommune for Orbicon A/S 2007

Golf-søer

Design af søer til ny golfbane

Korsør Golf for Orbicon A/S 2007

Varmesystem

Udvikling og installation af energibesparende varmesystem til biogas-reaktorer

 
DTU 2007

Høst af vandpest

Udvikling af metode til høst af vandpest i De indre Søer, Købehanvn

Københavns Kommune for HedeDanmark 2007

Restaureringsplan

Restaureringsplan for Tokeskov Sø

Privat søejer for Orbicon A/S 2007

Bredsikring

Brinksikring ved nedramningh af azobe-spuns i to søer

Sømandshvile  2007

Aluminiumbehandling af Glumsø Sø

Projektleder for design og gennemførsel af aluminiumbehandling af Glumsø Sø

Storstrøms Amt for Orbicon A/S 2006

Pleje af Kildesø I, II & III, Dronning Ingridsvej Sø, Valdemarvejs Sø

Gennemførsel af større restaurerings- og plejetiltag i 5 søer

 Ølstykke Kommune 2005

Tilstandsvurdering, handlingsplan og undersøgelsesprogram

Vurdering af forureningstilstand af sediment i lille bynær privat sø, inklusiv prøvetagning og forslag til restaurering

Privat kunde, Hellebæk 2004

Tilstandsvurdering, handlingsplan og undersøgelsesprogram

Vurdering af forureningstilstand af sediment i lille bynær privat sø, inklusiv prøvetagning og forslag til restaurering

Privat kunde, Veksø 2003

Aluminiumbehandling

Gennemførsel af Aluminiumbehandling af 2 søer i Lyngby-Taarbæk Kommune

 Hedeselskabet, 2004

Tilstandsvurdering

Vurdering af tilstanden af muligheder for oprensning og forslag til restaurering

 Privat kunde, Veksø 2003

Pleje af Kildesø I, II & III

Gennemførsel af restaurerings- og plejetiltag.

Ølstykke Kommune 2003-2004

Opmåling

Opmåling af  vandløb i Dragsholm Kommune

 Hedeselskabet 2002

Etablering af ny sø

Planlægning og projektering af en ny sø på offentligt bynært areal

Lyngby-Taarbæk Kommune, 2002

Opmåling

Opmåling af 42 km vandløb i Slagelse Kommune

Hedeselskabet 2002

Etablering af beskyttelsesbure for vandplanter

Opsætning af 18 stk 50m² bure til beskyttelse af undervandsplanter mod andefugle.

 Københavns Kommune, 2002

Pleje af Kildesø II

Gennemførsel af restaurerings- og plejetiltag.

Ølstykke Kommune 2002

Vurdering af forureningstilstand i slotsvoldgrav

Vurdering af forureningstilstand af sediment i voldgrav, inklusiv prøvetagning og forslag til restaurering

 Privat kunde, Tølløse, 2002

Vurdering af forureningstilstand

Vurdering af forureningstilstand af sediment i lille bynær privat sø, inklusiv prøvetagning og forslag til restaurering

 Privat kunde, Rungsted 2002

Opmåling

Opmåling af Køge Å

 Hedeselskabet 2002

Vurdering af forureningstilstand

Vurdering af forureningstilstand af sediment i lille bynær privat sø, inklusiv prøvetagning og forslag til restaurering

 Privat kunde, Hørsholm 2002

Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering af lille bynær privat sø

 Privat kunde 2001

Opmåling

Kontrolopmåling af 3 åer i Glamsbjerg Kommune

 Hedeselskabet 2001

Pleje af privat søbred

Gennemførsel af plejetiltag i bynær sø.

 Privat Kunde 2001

Restaurering

Planlægning og gennemførsel af restaureringstiltag i 6 søer.

 Store Frederikslund Gods 2001

Opmåling

Kontrol opmåling af 4 åer i Skovbo komme

Hedeselskabet 2001

Udarbejdelse af vejledning

Vejledning i udførsel og udlægning af lermembran som kunstig søbund i nyetableret sø.

Den Unge Gartner  2001

Pleje af privat søbred

Gennemførsel af plejetiltag i bynær sø.

 Privat Kunde 2001

Tilstandsvurdering af 15 søer

Udarbejdelse af tilstandsrapport for 15 søer på Hørsholm golfklub. Herunder karakterisering af søerne, problemanalyse og udarbejdelse af restaurerings forslag.

 Hørsholm Golf A/S  2001

Kontrol af vandløb

Kontrol af dyrkningsfri 2 meter bræmmer langs vandløb i Solrød og Slagelse Kommuner

 Hedeselskabet 2001

Restaurering og pleje af Kildesø II

Udarbejdelse af forslag til restaurerings- og plejetiltag i bynær rekreativ sø under forudsætning af specielle forhold omkring beboere, nærmiljø samt søens specielle rekreative funktion. Gennemførsel af restaurerings- og plejetiltagene.

 Ølstykke Kommune 2001

Udvikling af 3 sedimentindikatorer

Udvikling af tre sedimentindikatorer – et apparat der indikerer grænsen mellem blødt sediment/vand  til brug ved fx prøvetagning og kortlægning af sediment udbredelse

 Hedeselskabet 2001

Oprensning og begrænsning af krebseklo

Begrænsning af eksplosiv vækst af krebseklo i sø

 Anlægsgartner Sven Beck A/S 2000

Sedimentprøvetagning

Sedimentprøvetagning og -fraktionering i Søllerød, Bagsværd og Furesø i forbindelse med amternes Anova-overvågning

 Hedeselskabet 2000

Opmåling

Kontrol opmåling af 6 åer i Vestsjællands og Storstrøms Amt

Hedeselskabet 2000

Åkandebeskæring

Fem beskæringer af åkander i 3 søer tilsammen  5 ha. Metode og udstyr er specieludviklet til nænsom beskæring uden at ophvirvle bunden sedimentet. Beskæringen har til formål at udsulte åkanderne, så rødderne dør.

 Lyngby-Taarbæk Kommune 2000

Sø-beluftningsanlæg

Tilpasning og indkørsel af beluftningsanlæg i 3 søer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 Hedeselskabet 2000

Bådfører / dykkerkommunikator / databehandler

Undersøgelser af vegetationen på bunden af Øresund, ifbm. Københavns Amt afrapportering.

 Hedeselskabet 2000

Olie- og slamindikator

Udvikling af en mobil håndholdt olieindikator til registrering af olielagstykkelse og slamtykkelse i olieudskillere.

 Albertslund Kommune 2000

Installering af beluftningsanlæg.

Udlægning af diffusorer, slanger etc. i Kollelev Mose, Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Bobler lunke store

 Hedeselskabet 1999

Udvikling af sedimentindikator

Udvikling af to sedimentindikatorer – et apparat der indikerer grænsen mellem blødt sediment/vand  til brug ved fx prøvetagning og målinger i bundvandet over sedimentet.

Albertslund Kommune 1999

Iltkoncentrationen i Fæstningskanalen

Vurdering af den nedstrøms effekt af en kunstig iltning opstrøms i Fæstningskanalen. Arbejdet blev delvist udført med computermodellen MIKE11WQ, rapport.

Københavns Kommune, december 1999