Metoder ved sørenovering

Nedenstående er opridset nogle af de anvendte metoder ved sørenovering.

Beluftning & Iltning
ved dårlige iltforhold i lave søer. Symptomer: Grim lugt, bobler stiger op fra bunden, uklart vand.

Aluminium- og jernbehandling
ved høj fosforkoncentration. Symptomer: Uklart vand, ingen undervandsplanter, alger i vandet, dårlige iltforhold.

Uddybning / slamopgravning
ved for lav vandstand. Symptomer: Mudder i overfladen, ophvirvling af slam under blæst, tilgroning med rørskov og lign.

Biomanipulation
ved ubalance i fiskebestanden. Symptomer: Uklart vand, få dafnier, mange alger.